شب یلدا 

شب یلدا 

بر سرِ آنم که گر ز دست برآید                 دست به کاری زنم که غصه سر آید  خلوتِ دل نیست جایِ صحبت اَضداد          دیو چو بیرون رود،...