حسادت در مسیر رویاها 

حسادت در مسیر رویاها 

هر یک از ما توسط پدر آسمانی به روشی منحصر به فرد، برای هدفی خاص خلق شده‌ایم. دعوت هر یک از ما منحصر به فرد است. با این حال، هنگامی که در حرفه خود موفق باشیم، و یا به نوعی از نگاه دیگران فرد متفاوتی باشیم، احتمالاً با حسادت، تلخی و خشم دیگران روبرو خواهیم...