تأملی بر صعود خداوند (بخش دوم) 

تأملی بر صعود خداوند (بخش دوم) 

جشن صعود با رستاخیز مسیح آغاز شده و با بازگشت او به آسمان به اوج خود می‌رسد. صعود، هم پایان است و هم آغاز، و صعود انتقال یافتن به مرحله بعدی در طرح کامل پدر است که درک راز این طرح، ما را در شگفتی و هیبت قرار می‌دهد.  در مقاله قبل با هم تأملی داشتیم بر صعود...
تأملی بر صعود خداوند (بخش اول) 

تأملی بر صعود خداوند (بخش اول) 

در آستانهٔ عید پنطیکاست، همسفر باشید تا در باب صعود خداوند و نزول روح القدس بر انسان، با هم تعمق کنیم. هر سال کلیسای خداوند، چهل روز بعد از جشن قیام، واقعه‌ی صعود عیسی مسیح به آسمان را جشن می‌گیرد. اناجیل هم‌نظر و همچنین باب اول اعمال رسولان به این واقعه اشاره دارند....
مسیح قیام کرد 

مسیح قیام کرد 

جمعه نیک  در مقالات قبل به رویدادهای مهمی از هفته مقدس، اشاره شد. در ادامه مسیر عشق خداوند، لازم است بدانیم که همهٔ آنچه او در شام آخر گفته بود و‌ به اشتراک گذاشته بود، با مصائب و مصلوب شدنش در «جمعه نیک» تکمیل شد. آنچه در روز پنجشنبه مقدس، عید بزرگ فصح آغاز شد،...