تعمقی در باب تجسم خداوند

تعمقی در باب تجسم خداوند

در اواخر قرن اول، پولس رسول به کلیسای غلاطیه نوشت: «امّا چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و … (غلاطیان ۴:۴)، و بدین ترتیب حقیقتی را که با جزئیات بسیار بیشتر در کتاب نوشته شده بود، اعلام کرد. اناجیل متی و لوقا، هر دو داستان تولد...