جلسه بیستم : خداوندا چرا؟

او پاسخ میدهد

همهی ما ایمانداران زمانهایی را در زندگی خود تجربه کردهایم که همه چیز عالی و بر وفق مراد ما بوده و قدرت خدا را به فزونی در خود احساس کردهایم که در حال عمل کردن است و ما در حال پیش بردن ملکوت خدا هستیم و بیشتر ما در چنین مواقعی هللویا گویان هستیم. و همچون داوود نزد مردم بخاطر چنین اعمال و خدماتی معروف و محبوب میشویم.

اما شرایط همیشه به این خوبی نیست و زندگی گاهی وارد فصلهای رنج و سختی میشود که ما را وا میدارد گاهی حتی با ضجه و با خشم به خداوند بگوییم، خداوندا چرا؟

نخست باید توجه داشته باشیم که خشم به خودی خود، بد نیست بلکه واکنشی کاملا طبیعیست. اما اینکه ما در پی خشم، چه تصمیماتی میگیریم و چه واکنشهای دیگری داریم، اهمیت دارد.

برای مثال در کتاب حبقوق میخوانیم، حبقوق که نبی خدا بود صدای خود را به حضور خدا برده و به خدا میگوید خداوندا راههای تو نا عادلانهست! چرا با وجود این همه ظلم و ستم هیچ کاری نمیکنی؟

در باب نخست حبقوق در حضور خدا شکایت میکند و در ادامه در باب دوم منتظر شنیدن پاسخ خداوند است همانطور که در آیه ۱ میخوانیم: «بر دیدبانگاه خود میایستم و بر حصار قرار میگیرم؛ خواهم نگریست تا ببینم به من چه خواهد گفت، و برای شکایتم چه پاسخی خواهم یافت.»

حبقوق در حضور خدا میماند تا پاسخ خود را مییابد و درنهایت به دعا ی مشهور او با عنوان «اگر چه انجیر شکوفه نیاورد…» در باب ۱۷:۳ ختم میشود

اگر امروز ما نیز مانند حبقوق شکایتی داریم یا فکر میکنیم اتفاقاتی که در حال رخ دادن است بیعدالتیست، بیائید همهی آنها را به حضور خداوند ببریم و در حضور او بمانیم و انتظار پاسخ ازز جانب او بکشیم. منتظر بمانیم تا او ما را تسلی بدهد.

همچنین در باب۱۹ کتاب اول پادشاهان دربارهی ترس ایلیا که نبی بزرگ خدا با معجزاتی عظیم بود از تهدید زنی به نام ایزابل به مرگ میخوانیم. او ترسید و پا به فرار گذاشت و حتی آرزوی مرگ کرد

با وجود اینکه ایلیا از آن شرایط فرار میکند و به بیابان میرود اما میبینیم که باز دارد با خدا گفتگو میکند و شکایت خود را به حضور خداوند برده است. از ترسها و غیرتش برای یهوه خدای اسرائیل و از شرایطش میگوید

خداوند در آیهی۱۸ پاسخی به ایلیا میدهد که ایلیا را قوت قلب میبخشد و به او نشان میدهد که تنها نیست

از خداوند بطلبیم با سخنان دلگرم کنندهاش قوتی دوباره به ما ببخشد تا ما نیز بتوانیم باعث بنا و دلگرمی دیگران و مردم رنج دیده در این شرایط سخت باشیم

خداوند حتما برای هر یک از ما پاسخی دارد

در جایی که هیچ امیدی نیست او راهی مهیا میسازد