جلسه بیست و دوم: ده روز رنج

دل قوی دارید

کلام خدا با دنیای امروز ما و تحقیقات علمی بسیار مرتبط است و اگر به آن توجه کنیم میتواند باعث تسلی و امید ما شود.

در زندگی ما سه فاکتور در افزایش استرس نقش دارد:

۱.وقتی که آن مشکل غیر قابل پیشبینی است

۲.وقتی که آن مشکل غیر قابل کنترل است

۳.وقتی زمان آن مشکل برای ما نامشخص است

پیغام این جلسه از کتاب مکاشفه باب۲خواهد بود که حاوی پیام مسیح به کلیسای اسمیرنا ست.

مکاشفه۱۰:۲ از رنجی که خواهی کشید، مترس … لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید

با توجه به سه نکتهای که در بالا گفته شد در اینجا میبینیم که

۱.عیسی از قبل به ما میگوید که فشارها وسختیها در زندگی قابل پیشبینی هستند

۲.در کنترل عیسی مسیح هستند

۳.زمان آن مشخص هست، ده روز آزمایش

بنابراین خارج از کنترل و پیشدانی خدا و خارج از حد و حدودی که در مسیح خدا برای ما مقرر کرده نیست

پس هنگامیکه به سختیها با این دید نگاه کنیم، به ما کمک میکند با ایمان و امید بایستیم

“ازرنجی که خواهی کشید مترس ”ریشهی یونانی واژهی رنج در اینجا کلمهایست که به مفهوم فشارهای خُرد کننده بکار برده میشود. مسیح از قبل به کلیسا میگوید با فشارهای خرد کننده روبرو میشوید. در این دنیا سختیها و فشارها خواهد بود. نمیگوید شما را از هر مرگی حفظ میکنم، میگوید از مرگ دوم حفظ میکنم. او ما را فرا میخواند تا با دیدی ابدی به فشارهای زندگی نگاه کنیم ، بنابراین از فشارهای خردکننده نترسیم

یوحنا۳۳:۱۶“در دنیا برای شما زحمت خواهد بود اما دل قوی دارد زیرا من بر دنیا غالب آمدهام”

بالاتر در آیهای از کتاب مکاشفه به ۱۰روز رنج اشاره شد، کتاب مکاشفه کتاب سمبلها ست و به زبان تمثیل نگاشته شده. عدد ده به این معناست که این رنج حد وحدودی دارد، زمانی آغاز میشود و زمانی پایان مییابد. زمانها در دست عیسی مسیح است و او این را از قبل به ما وعده داده است

شاید حتی برای برخی از ما پایان این رنج و درد با رهایی همراه نباشد و به مرگ بینجامد اما او ما را فراخوانده که تا مرگ نیز وفادار باشیم و او تاج حیات را به ما خواهد بخشید

دوم قرنتیان فصل۴ از آیهی۸ “ما از هر سو در فشاریم اما خُرد نشدهایم …”

دوم قرنتیان فصل ۴ از آیه۱۶ “پس دلسرد نمیشویم هرچند انسان ظاهری ما فرسوده میشود…”

تیم کِلِر نویسندهی مسیحی به یک روانشناس خداناباور به اسم جاناتان هایت اشاره میکند که او باور دارد رنج و رخدادهای ناگوار در زندگی میتواند منجر به استرس و بیماریهای روانی و جسمی شود و اثرات مخرب در زندگی ما داشته باشد اما در عین حال نیز او در تحقیقات خود به این نتیجه میرسد

افرادی که با واکنشی مثبت با چالشهای زندگی روبرو میشوند درسهای بناکنندهای برای زندگی از آنها فرا میگیرند که او آنها را با عنوان ثمرات درد و رنج در سه دسته جای میدهد:

۱.استقامت و پایداری در شخصیت آنها افزایش مییابد

۲.کیفیت ارتباطاتشان عمیقتر میشود

۳.ارزشهای زندگیشان مبدل میشود