جلسه دوازدهم- کاهنان عهد جدید

 ما ایمانداران بعنوان فرزندان خدا دعوت شده‌ایم تا کاهنان او نیز باش

یکی از لقب‌هایی که خداوند در کلام خود به ما ایمانداران اتلاق می‌کند علاوه بر فرزندان، دوستان و همکاران، لقب کاهن است.

اما مفهوم کاهن چیست؟

برای درک بهتر مفهوم کاهن باید نگاهی به کاربرد و مفهوم آن در عهد عتیق بیندازیم:

 شفاعت برای قوم خطاکارو گناهکار نزد یهوه و گذراندن قربانی‌ها در حضور خدا

تعلیم شریعت به قوم

انعکاس تقدس یهوه

تمام ابعاد و جزئیات زندگی یک کاهن حتی نحوه لباس پوشیدن و جزئیات مربوط به آن بیانگر این بود که آن‌ها جداشده هستند. خدا آن‌ها را فراخوانده تا در جایگاهی خاص از تمامی آلودگی‌هایی که در دنیا هست جدا باشند و شیوه زندگی آن‌ها باید تقدس یهوه را بازتاب می‌داد.

کاهنان همچنین فقط از قبیله لاویان انتخاب می‌شدند.

اما در عهد جدید آن نظام کهانتی عهد عتیق و منحصر بودن آن به گروهی خاص را نمی‌بینیم بلکه کاهنان به تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اتلاق می‌شود و نه فقط به قوم یا قبیله‌ای خاص.

با آمدن عیسی مسیح و قربانی کامل او بر روی صلیب دیگر نیازی به رعایت آن نظام کهانتی و گذراندن قربانی‌ها برای حل مسئله پیچیده گناه وجود نداشت و عیسی مسیح مشکل گناه را یکبار برای همیشه بر روی صلیب حل کرد.

در عهد جدید به کارکردهایی برای کاهنان بصورت مستقیم اشاره شده:

کتاب رومیان باب۱۲، بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و پسندیده خداوند تقدیم کنید. به این معنی که تمام زندگی ما باید وقف خدا باشد. و سرسپردگی کامل ما به خداوند در حکم قربانی‌های زنده است.

کتاب فیلیپیان باب ۴ اموال و دارایی‌های ما را بعنوان بعدی دیگر از قربانی زنده برای خدا معرفی می‌کند.

کتاب عبرانیان باب ۱۳ دیگر قربانی را قربانی لب‌ها معرفی می‌کند. شکرگزاری و قربانی سپاس بواسطه عیسی شکل دیگری از قربانی زنده و پسندیده ما در حضور خداوند است که پیوسته باید به حضور خدا بلند شود.

در ادامه باب۱۳ کتاب عبرانیان، نیکوکاری شکل دیگری از قربانی معرفی شده که خدا را خشنود می‌سازد.

کتاب رومیان باب۱۵ درمورد عملکرد دیگر کهانتی صحبت می‌کند، که به گفته پولس همانا خدمت کهانت اعلام انجیل خداست. بشارت انجیل وظیفه دیگر ما بعنوان کاهنان خداست.

خدمت «شفاعت کردن» و «بازتاب تقدس خداوند» دو کارکرد کهانتی مهم دیگری‌ست که دعوت داریم بعنوان پیروان مسیح و فرزندان خدا در عهد تازه که بواسطه خون عیسی با یهوه بسته‌ایم  رعایت کنیم.