انجیل و عدالت اجتماعی

با وجود اینکه در تاریخ کلیسا و حتی امروزه نقطه های تاریکی وجود داشته و دارد و خیلی اوقات کلیسا به بیراهه رفته و در ظلم و ستم دست داشته است، حتی امروزه نیز می‌بینیم که برخی مسیحیان و کلیساها در مواجهه با عدالت اجتماعی و تبعیض نژادی در جامعه نقاط کوری دارند، اما عیسی مسیح و شاگردانش هرگز تعلیمی به ما نداده اند که معضل برده داری را توجیه کند

بسیاری از ما مسیحیت و پیغام انجیل را به شکلی فردی درک کرده‌ایم که ارتباطی به جامعه و دیگران و عدالت و ظلم و ستم ندارد و یک پیام شخصی و فردی برای رابطه‌ای شخصی با خداست، اما این برداشتی کاملا اشتباه از پیام انجیل است

پیغام امروز بیشتر بر مبنای آیاتی از کلام خداست و گوش‌های قلبمان را می‌گشاییم و از خدا می‌خواهیم تا با ما صحبت کرده و ما را به نقاط کور وجودمان ملزم کند

لوقا ۱۶:۴-۱۸ عیسی از طومار اشعیا می‌خواند و به این آیه می‌رسد: تا ستمدیدگان را رهایی بخشم

در انجیل متی۱۲ از آیه ۱۷ به بعد جاییست که متی دارد مأموریت، رسالت و کار و زندگی عیسی را معرفی می‌کند، دوباره به آیاتی از اشعیا اشاره کرده و به این نکته می‌رسد: و او عدالت را به قوم‌ها اعلام خواهد کرد …. تا عدالت را به پیروزی رساند

یک متفکرمعاصر امریکایی می‌گوید: عدالت، صورت جمعیِ محبت است

عدالت با محبت منافاتی ندارد. درحالیکه برخی تصور می‌کنند پیام انجیل فقط پیام محبت است، اما آن طرف سکه ی پیام محبت، عدالت قرار دارد

کتاب لاویان۹:۱۹-۱۸ کلام خدا بارها در قسمت‌های مختلف به چهار گروه از مردم اشاره می‌کند و ما را فرامی‌خواند تا مراقبشان باشیم، خدمتشان کرده و به فکرشان باشیم: فقیران، غریبان، یتیمان و بیوه زنان

کتاب تثنیه۲۰:۱۶ تنها و تنها عدالت را پیروی کنید تا زنده بمانید

تثنیه۱۷:۲۴-۲۲ حق غریب یا یتیم را پایمال نکن

کتاب عاموس ۲۱:۵-۲۴  بگذارید انصاف همچون آب جاری شود و عدالت همچون نهر دائمی

کتاب میکاه۶:۶-۸ با چه به حضور خداوند بیاییم؟ … خداوند از تو چه می‌طلبد جز آنکه انصاف را بجای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی

کتاب اشعیا ۱۱:۱-۱۷ انصاف را بجویید، داد یتیمان را بستانید و به دفاع از حق بیوه زنان برخیزید

کتاب اشعیا۱:۱۰-۲ وای بر آنان که احکام ناعادلانه وضع می‌کنند … تا بینوایان را از حقشان محروم کنند

کتاب اشعیا۸:۶۱ زیرا من یهوه، عدالت را دوست می‌دارم و از غارت و ستم بیزارم

مزمور۲۸:۳۷ زیرا خداوند عدالت را دوست می‌دارد

مزمور۳:۸۲-۴ بینوایان و یتیمان را دادرسی کنید و حق ستمدیدگان و فقیران را بستانید

کلام خدا وارد بحث‌های پیچیده فلسفی و تعریف عدالت نمی‌شود. عدالت، اراده خدا برای انسان است. چون هر انسانی در شباهت خدا آفریده شده پس ارزش دارد و دارای حقوق طبیعی و انسانی ست.

رساله یعقوب در عهد جدید باب۱آیه۲۷ می‌گوید: یتیمان و بیوه زنان را به وقت مصیبت، دستگیری کنیم

رساله یعقوب۱:۵-۶ به ناعدالتی کارفرمایان ظالم در حق کارگران اشاره می‌کند و نسبت به داوری خدا هشدار می‌دهد

انجیل متی۳۵:۲۵ از خود عیسی می‌شنویم که به روز داوری اشاره دارد و در می‌یابیم که معیار عیسی برای داوری در آن روز، نیکی کردن در حق دیگران، گرسنگان، فقیران و غریبان است.