جلسه هفدهم: صورت خدا و صورت پارسایان

آمارها نشان میدهند که امروزه بسیاری از افراد به سوی مذاهب و خدایان دیگر روی آوردهاند و بسیاری نیز از خدا و مذهب به کلی روگردان شدهاند.

در عین حال بسیاری هم هستند که از روشهای مختلف مانند مدیتیشن، یوگا، انرژی درمانی، عرفان حلقه و غیره بدنبال تجربیات جدید روحانی هستند.

آیا مذاهب توحیدی در حال افول هست؟ آیا دنیا بدنبال تجربیات جدیدتری از خدا و دین است؟

آیا مسیحیت در سال۲۰۲۰ جوابگوی نیاز بشر امروزی هست؟ دنیا در حال پرسشگری هست و ما بعنوان ایمانداران وظیفه داریم نخست خود شناخت درستی از او داشته باشیم تا در گام بعدی بتوانیم آن را به دیگران در دنیای امروز معرفی کنیم.

در دنیایی که پر از جنگها و ظلم است، دنیایی که بسیاری از گرسنگی در آن میمیرند آیا اثری از خدا در این دنیا هست؟ آیا صدایی از خدا شنیده میشود؟ چطور میتوانیم چیزی را که نمیبینیم ثابت کنیم؟

باید به این نکته توجه داشته باشیم که آنچه را که ما از خدا درک میکنیم با آنچه را که خدا از خود آشکار کرده اشتباه نگیریم. پس باید از خود بپرسیم چهرهی خدای کتاب مقدس به چه شکلی ست؟ این خدا چگونه قابل مقایسه است با خدایانی که این دنیا به ما معرفی میکند؟

کولسیان باب۱ آیات ۱۳-۲۳

این بخش از کلام خدا از عمیقترین رسالههای پولس رسول است که در آن الوهیت عیسی مسیح را میتوانیم ببینیم که عیسی همچون یک منشور نور خدا را بر ما آشکار میکند. این قسمت از کلام را در سه بخش مورد بررسی قرار میدهیم

عیسی صورت خدای نادیده است