جلسه پنجاه و نهم: در پی قدم‌های مسیح

برای درک محبتی که عیسی مسیح از آن صحبت می‌کند باید با او هم قدم شد و با فروتنی و تسلیم در پی قدم‌های او گام برداشت

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که محبت واقعی در آن وجود ندارد و انسان‌ها با بی مهری با همدیگر رفتار می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین اصولی که می‌تواند به ما کمک کند تا محبتی همچون محبت مسیح داشته باشیم در انجیل متی ۳۷:۲-۳۹ یافت می‌شود. نخستین و بزرگترین حکم مسیح.

یکی از اهدافی که عیسی مسیح جسم پوشید و به روی زمین آمد همین بود که محبت خدای پدر را آشکار سازد.

همانطور که کلام خدا می‌گوید اگر یکدیگر را محبت کنیم دیگران خدا را اینگونه از طریق ما خواهند شناخت، از طریق دیدن محبت واقعیِ او در ما. اما خصوصیات این محبت به این شرح است:

۱.بردبار و مهربان

در اول‌قرنتیان ۴:۱۳ می‌فرماید محبت بردبار و مهربان است

۲.فروتن است و کبر و غرور ندارد

این فروتنی را به کرات در شخصیت خود عیسی مسیح می‌بینیم که بعنوان مثال با فروتنی پای شاگردان خود را می‌شوید

۳.فداکار است و نفع خود را نمی‌جوید.

محبتی که از جنس محبت خدا باشد دلسوز دیگران است. وقتی در این دنیای پر از رنج و درد گام بر می‌دارد دلش برای دردمندان به رحم می‌آید. عیسی مسیح به این دنیا آمد تا فداکاری را به ما بیاموزد.

۴.دیگران را می‌بخشد.

در اول یوحنا می‌خوانیم کسی که برادر خود را که می‌بیند محبت نکند چگونه می‌تواند خدایی را که ندیده است محبت کند؟

کسی که نمی‌تواند ببخشاید نخواهد توانست محبت کند.

۵.می‌تواند خدا را بشناسد.

در اول یوحنا می‌خوانیم هر که محبت می‌کند از خدا زاده شده و خدا را می‌شناسد، … محبت خدا اینگونه ظاهر شد که پسر یگانه‌ی خود را به جهان فرستاد … .

۶.در پی جلال و اراده‌ی خدا است.

همچون خود عیسی مسیح که به این دنیا آمد تا اراده‌ی پدر را اجرا کند و به ما بیاموزد که چگونه اراده‌ی پدر را شناخته و انجام دهیم.

زندگی کردن در محبت مسیح و گام برداشتن در پی قدم‌های او تغییراتی در زندگی ما ایجاد خواهد کرد که از جمله می‌توان به اینها اشاره کرد:

  • این زندگی بر اهداف ابدی خدا بنا شده است.
  • این زندگی با سکونت عیسی در دل‌های ما بنا می‌شود.
  • این زندگی با مشارکت مسیح آشکار می‌شود.
  • این زندگی موجب رشد و بنای کلیسا خواهد شد.
  • این زندگی بعنوان نمونه‌ی یک تجلی کامل عیسی مسیح در ما خواهد بود.

خداوند از ما می‌خواهد که همانطور که در افسسیان باب ۵ می‌فرماید همچون فرزندانی عزیز از خدا سرمشق بگیریم و با محبت رفتار کنیم همانطور که عیسی ما را محبت کرد.