جلسه پنجاه و هشتم: راز زندگی مسیحی

لوقا باب ۹ پنج نان و دوماهی

بسیاری از ما می‌خواهیم بسیار مشهور و بزرگ و موفق و شناخته شده باشیم چون فکر می‌کنیم اهمیت و ارزش ما در این است.

مسیح اما در این روایت پنج نان و دوماهی ما را دعوت می‌کند تا به این حقیقت پی ببریم که نان که چیزی خیلی معمولی و عادی‌ست، در دستان مسیح تبدیل می‌شود به برکت خدا و غذایی بی نهایت که همگان را سیر می‌کند. او می‌خواهد ما باور کنیم که در نزد خدا ما عادی، معمولی و به درد نخور نیستیم بلکه در دستهای مسیح برکت یافته هستیم. او از ما می‌خواهد هویت خود را درک کنیم.

نخستین باری که در کتاب مقدس ما با واژه‌ی برکت روبرو می‌شویم، در کتاب پیدایش در داستان خلقت است. خدا خلقت را برکت می‌دهد و سپس انسان را برکت می‌دهد.

برکت، هویت ماست که باید در سختی‌های زندگی در بلندی و پستی‌ها آن را به خاطر آوریم.

این نان نشانه‌ی بدن مسیح است نشانه‌ی محبت مسیح که خود را فدای ما کرد تا ما بتوانیم حیات ابدی را در زندگی خود دریافت کنیم.

اما مسیح این نان برکت یافته را شکست. او می‌خواهد در عین حال ما با واقعیت گناه روبرو شویم و به واقعیت شکستگی‌هایمان اعتراف کنیم.

در همین شکستگی‌های ماست که خدا می‌خواهد از طریق آن‌ها فیض خود را در ما و برای دیگران آشکار سازد.

پولس در فیلیپیان می‌گوید همان طرز فکر را داشته باشید که عیسی داشت، …. خود را خالی کرد…

عیسی مسیح ما را برکت می‌دهد تا نه فقط به فکر خود باشیم بلکه به فکر خدمت به دیگران و نفع دیگران باشیم.

این دعوت مسیح است که از جایگاه و منفعت و مقام خود پائین بیاییم برای برکت، بنا، محبت، شکوفایی و تشویق دیگران.

کاری که مسیح با نان در روایت پنج نان و دوماهی ونان  شام آخرانجام داد به ما راز زندگی مسیحی را می‌آموزد که ما در دستان مسیح برکت یافته هستیم.