جلسه‌ی پنجاه و چهارم: هفت خواسته‌ی مسیح از شما

دانستن این هفت خواسته‌ی مسیح از ما (پیام مسیح به هفت کلیسا در قرن اول) معیار خوبی‌ست تا شرایط و وضعیت زندگی روحانی خود را محک زده، تفتیش کنیم و بسنجیم که در کجای کار ایستاده‌ایم.

  • محبت

پیام مسیح به کلیسای افسس در مکاشفه باب۲:۲ . محبت نخستین خود را فروگذارده‌ای

  • مشقت

پیام مسیح به کلیسای اسمیرنا  در مکاشفه باب۱۰:۲. عیسی مسیح از ما می‌خواهد استقامت در مشقت داشته باشیم.

  • حقیقت

پیام مسیح به کلیسای پرگاموس در مکاشفه باب۱۴:۲   عیسی مسیح از ما می‌خواهد تا بر حقیقت کلام بایستیم و برای حقیقت بها بدهیم و با تعالیم اشتباه سازش نکنیم.

  • قدوسیت

پیام مسیح به کلیسای طیاتیرا در مکاشفه۲۰:۲. عیسی مسیح از ما می‌خواهد تا در قدوسیت رشد کنیم

  • صداقت

پیام مسیح به کلیسای ساردیس در مکاشفه۴:۳. عیسی مسیح از ما می‌خواهد تا از ریاکاری و تظاهر دوری کرده و صداقت را پیشه کنیم. درون و بیرون‌مان یکی باشد

  • فرصت برای بشارت

پیام مسیح به کلیسای فیلادلفیه در مکاشفه۸:۳. عیسی مسیح از ما می‌خواهد تا برای فرصت‌های بشارت همواره آماده و مجهز باشیم.

  • تمامیت

پیام مسیح به کلیسای لائودکیه در مکاشفه۱۵:۳. عیسی مسیح از ما می‌خواهد با تمام قلب و وجودمان خود را به او وقف کنیم. یا سرد باشیم یا گرم. عیسی مسیح تمام دل و جان و فکر قوت ما را می‌خواهد.

عیسی مسیح در اینجا شدیدترین توبیخ را نسبت به کلیسای لائودکیه دارد اما در مقابل گرم‌ترین دعوت به دوستی و مشارکت را نیز از آنان بعمل می‌آورد: اینک بر در ایستاده می‌کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من.