آب زلال و شفاف استخری پاکیزه که انسان را به شنا کردن و غوطه‌ور شدن در آن بر می‌انگیزد توسط عواملی چون تابش نور خورشید، ریزش برگ درختان، حشرات و غیره می‌تواند آن زلالیت خود را از دست برهد!

زندگی‌ای که خدا برای انسان در نظر داشت به همین زلالی و زیبایی بود که گناه و اثرات آن موجب شد تا آن رنگ آبی و زلالیت‌اش را از دست بدهد.

اثرات گناه:

  • دور شدن از حقیقت

آدم و حوا وقتی گناه می‌کنند نخستین عمل آن‌ها فرار است. از آن واقعیت فرار می‌کنند و می‌خواهند پنهان شوند.

کلام خدا در یوحنا ۱۹:۳ می‌گوید: نور به جهان آمد اما مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند.

  • انکار گناه

یکی از نخستین عکس‌العمل‌های انسان در برابر گناه، انکار اصل گناه است و گاهی نیز فراتر رفته و خدا را انکار می‌کنند تا از اصل ارتکاب خود به گناه فرار کنند.

  • خود فریبی

بسیاری از ما وقتی مرتکب گناه می‌شویم تمرکز خود را می‌گذاریم بر گناهان و اشتباهات زندگی دیگران تا خود را فریب دهیم که در زندگی ما هیچ گناهی نیست.

در متی ۳:۷ می‌خوانیم

چرا پرِ کاهی را در چشم برادرت می‌بینی اما از چوبی را که در چشم خود داری غافلی؟

اگر آگاه و هوشیار نباشیم این آب زلال به راحتی و بدون اینکه ما متوجه آن باشیم می‌تواند آلوده شود

اما خوشبختانه راههایی برای نگهداری از آن نیز وجود دارد همچون درپوش گذاشتن روی استخر تا از ورود آلودگی‌ها به آن جلوگیری کنیم.

راهکار دیگر اندازه‌گیری کُلُر آب بصورت هرروزه است. به همین صورت یک ایماندار نیز باید هرروزه خود را در حضور خدا تفتیش کند مانند مزمور نویس که در مزمور۱۳۹ از خدا می‌خواهد: ببین که آیا در من راه اندوهبار هست؟

راهکار دیگر پمپ تصفیه است که آب استخر را از ساکن بودن به جریان می‌اندازد، روح قدوس خداوند نیز پمپ تصفیه‌ی زندگی ماست