چرا شاگرد (الیشع) به استاد(ایلیا) گفت من  مسح دوبرابر تو را می‌خواهم؟

مکاشفه۱۲:۱۲

شیطان در این روزها در زمانه‌ی ما نه تنها کار می‌کند بلکه حداکثر خشم خود را بکار گرفته است چون می‌داند زمان کمی دارد.

امروز شرارت در دنیا در همه‌ی ابعاد و زمینه‌ها بیشتر گسترش یافته و شریر با خشم عظیم در حال عمل کردن است.

اول یوحنا۴:۴ می‌فرماید، گرچه شریر با اقتدار در حال عمل است اما آنکه درماست، یعنی عیسی مسیح، بزرگتر از آنست که در این جهان است. بنابراین جای ترس و نگرانی نیست.

اما چرا ما امروز نیاز به روحیه و قوت مضاعف داریم؟ چرا نیاز داریم بیشتر از قبل خود را مجهز کنیم؟

به کتاب دوم پادشاهان فصل دوم نگاه کنید. الیشع شرایط اضطراری را درک کرده است، می‌داند که به مسح مضاعف نیاز دارد.

امروز نیاز کلیسا و نیاز خانواده ما این است که در مسحی که از جانب خدا دارد تواناتر، هدفمندتر و قوی‌تر قدم بردارد.

ایلیا معجزات بزرگی انجام داد و قدم‌های مهمی برداشت اما با این وجود الیشع همچنان نیاز به مسح و اقتداری فراتر از آن احساس و طلب می‌کند.

شیطان از اینکه پایگاههای خودش را در زندگی ما از دست داده خشنود نیست بلکه خشمگین است وهمچنین می‌داند زمانش محدود است و می‌خواهد همه چیز را با خود به نابودی بکشاند، بهمین دلیل است که ما نیاز به مسح و اقتدار مضاعف داریم. او می‌خواهد در روابط زناشویی در روابط خانوادگی و دوستان آرامش و امنیت ما را بدزدد  ، بکشد و هلاک کند اما ما می‌دانیم آنکه در ماست قدرتمند تر از آنست که در این جهان عمل می‌کند.