از جلیل تا اورشلیم

درمتی۵۵:۲۷ می‌خوانیم که بسیاری از زنان که از جلیل با عیسی رهسپار شده بودند در پای صلیب عیسی حضور داشتند و نظاره گر بودند

همچنین در انجیل مرقس  ۴۰:۱۵-۴۱ می‌خوانیم زنان بسیاری همراه با عیسی به اورشلیم آمده بودند

بر اساس این دو آیه می‌بینیم که زنان بسیاری بودند که زمانیکه عیسی در جلیل بود او را پیروی و خدمت می‌کردند و همچنین همراه با او به اورشلیم رهسپار شدند و حتی در پای صلیب هم حضور دارند در حالیکه حواریون او را وقتی دستگیر شد رها کرده و حتی انکار کردند، اما زن‌ها را می‌بینیم که باوجود اینکه در فرهنگ و جامعه‌ی آن زمان به آن‌ها بها داده نمی‌شد و حتی ایمان آن‌ها جدی گرفته نمی‌شد در صحنه و در کنار عیسی حضور دارند

در انجیل مرقس، واژه‌ی پیروی پیش از خدمت آمده، می‌گوید زنان در جلیل عیسی را پیروی و خدمت می‌کردند. خداوند از ما می‌خواهد پیش از آنکه وارد خدمت به او شویم ابتدا او را پیروی و مطابعت کنیم. همانطور که می‌بینیم عیسی انتخاب مریم که نزد پاهای او نشست و این نصیب نیکو را انتخاب کرد تا از عیسی بیاموزد را تشویق می‌کند در حالیکه خواهرش مارتا به خدمت آشپزی مشغول بود

همچنین در لوقا ۱:۸-۲ می‌بینیم که تا چه اندازه این زنان به پادشاهی خدا فکر می‌کردند و با عیسی مسیح همراه بودند، شهر به شهر و روستا به روستا با او می‌رفتند باوجود اینکه این موضوع در فرهنگ آن زمان جامعه‌ی یهود چیز پذیرفته شده‌ای نبود اما این زنان جایگاه خود را در مسیح پیدا کرده و شناخته بودند

فاصله‌ی زیاد بین جلیل تا اورشلیم اقتضا می‌کرد که این زنان مدت زمان زیادی را از خانه و خانواده‌ی خود دور باشند و با توجه به جو فرهنگی حاکم حتما با دشواری‌هایی نیز روبرو شده و بهایی را پرداخت کرده اند تا با عیسی همراه شده و از او پیروی کنند در فضایی که فقط مردها حضور داشتند و شاید این پرسش مطرح می‌شد که اصلا حضور این زنان چه فایده‌ای دارد و یا چه کاری از دست آن‌ها ساخته است در این مسیر جلیل تا اورشلیم!

آن‌ها نه فقط عیسی را همراهی می‌کردند بلکه از دارایی خود برای رفع نیاز عیسی و شاگردان تدارک می‌دیدند. این زنان به نیازها توجه داشتند و در پی برآوردن آن بر می‌آمدند. در اینجاست که موضوع خدمت به میان می‌آید. آن‌ها عیسی را پیروی و مطابعت می‌کردند و بعد او و دیگران را خدمت می‌کنند.

هرکدام از این زنان با پیشینه‌های مختلف از زمینه‌ها و جایگاه‌های مختلف اجتماعی آمده بودند. برخی بیمارانی بودند که شفا یافته بودند، برخی همچون مریم مجدلیه اشخاصی بودند که ارواح پلید از آن‌ها اخراج شده بود، برخی از نظر مالی و اجتماعی در جایگاه‌های بالاتر و برتری بودند. و با اینهمه تفاوت و تنوع می‌بینیم که حس پذیرش فوق‌العاده‌ای در میان آن‌ها نسبت به یکدیگر حاکم است.

این همبستگی و پذیرش حاکم میان این زنان می‌تواند درسی برای ما در این دنیای سرشار از رنج و سختی داشته باشد که برای یکدیگر آغوش تسلی و امید و آرامش باشیم

همچنین در انجیل لوقا ۵۵:۲۳ می‌خوانیم که زنانی که همراه عیسی آمده بودند بدنبال یوسف رفته و مکان مقبره و چگونگی قرار گرفتن پیکر عیسی را دیدند. می‌بینیم حضوراین زنان چقدر وفادارانه بود و تا به آخر ایستادند و تا آخرین لحظه عیسی را همراهی کردند نه فقط زمانی که او زنده بود تا از او برکت بیابند بلکه وقتی نیز که او مصلوب شد، آنجا نیز با او همراه بودند.

پیروی ما از عیسی در چه زمان‌هایی ست؟ آیا فقط زمانی که همه چیز مطابق میل ما پیش می‌رود یا حتی در زمان‌های سختی و فشار نیز؟