اول قرنتیان فصل ۱۱ از آیه ۲۳

آیا شام خداوند تنها یک آئین و مراسم مذهبی است که باید به جا آورده شود؟ معنی، پیام و دعوت این آئین چیست؟

سه دعوت آئین شام خداوند از ما:

به یاد بیاور. فراموش نکن که خداوند برای تو چه کار کرده است.

عیسی مسیح در هنگام برگزاری شام آخر خودش در حال به جا آوردن عید پسخ بود، آئینی که قوم یهود به یادگاری رهایی اش از مصر به جا می‌آورد تا همواره به یاد آورد که خداوند چگونه آن‌ها را رهانید

اعلام کن. با به جا آوردن شام خداوند پیغام انجیل را اعلام می‌کنیم. محبت خدا که بر روی صلیب نمایان شد را اعلام می‌کنیم. صلیب مسیح پیروزی محبت بدون قدرت بر قدرت بدون محبت بود و ما با برگزاری شام خداوند این پیروزی را اعلام می‌کنیم. گاهی ما آنقدر در گناهان و مشکلات زندگی غرق می‌شویم که یادمان می‌رود خدا محبت است!

به انتظار آینده باش. در شام خداوند ما چشم انتظار آینده هستیم، روزی که در ملکوت خدا با عیسی مسیح در این ضیافت شرکت کنیم. تا بازگشت مسیح ما در این مراسم مقدس سهیم می‌شویم.

شاید در فراز و نشیب‌های زندگی دلسرد و خسته می‌شویم اما مسیح به ما وعده داده که روزی باز می‌گردد و تمام اشک ‌ها را می‌زداید. در کتاب مکاشفه باب ۲۱ می‌خوانیم که مسکن خدا با آدمیان است و دیگر اشک و ماتم و درد نخواهد بود زیرا چیزهای اول درگذشته، اینک همه چیز تازه شده است.