رهبر خودآگاه

جلسه اول - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه دوم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سوم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه جهارم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه ششم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه هفتم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه هشتم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه نهم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه دهم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه یازدهم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه دوازدهم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سیزدهم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه چهاردهم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پانزدهم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه شانزدهم- رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه هفدهم- رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه هجدهم- رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه نوزدهم- رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه بیستم- رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی