رهبر خودآگاه

جلسه اول - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه دوم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه سوم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه جهارم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه پنجم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی

 

جلسه ششم - رهبر خودآگاه

دانلود فایل صوتی