مفهوم صلح و آرامش خدا چیست؟ 

مفهوم صلح و آرامش خدا چیست؟ 

در این دوران که ما اضطراب و فشار روانی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌ایم و مردم به لحاظ جانی، مالی، شغلی، سلامتی و… تحت فشار و آزار و اذیت بی‌رحمانه‌ای هستند، یافتن آرامش، بسیار دشوار است. با این‌حال، در این هرج و مرج و بی‌ثباتی، صلح و آرامشی وجود دارد که فراتر از درک بشر...