کریسمس

کریسمس

چرا کریسمس را جشن میگیریم؟ جشن میلاد، تنها سالروز تولد یک شخص نیست؛ بلکه، ما «خدا با ماست» را جشن میگیریم! این جشن، جهت یادآوری و درک این موضوع میباشد، که حضور پر از عشق و وفاداری خدا در میان ما ساکن است، و این که ما خوانده شدهایم آن عشق و وفاداری را به دیگران نیز...