کریسمس

کریسمس

چرا کریسمس را جشن میگیریم؟ جشن میلاد، تنها سالروز تولد یک شخص نیست؛ بلکه، ما «خدا با ماست» را جشن میگیریم! این جشن، جهت یادآوری و درک این موضوع میباشد، که حضور پر از عشق و وفاداری خدا در میان ما ساکن است، و این که ما خوانده شدهایم آن عشق و وفاداری را به دیگران نیز...
تعمقی در باب تجسم خداوند

تعمقی در باب تجسم خداوند

در اواخر قرن اول، پولس رسول به کلیسای غلاطیه نوشت: «امّا چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و … (غلاطیان ۴:۴)، و بدین ترتیب حقیقتی را که با جزئیات بسیار بیشتر در کتاب نوشته شده بود، اعلام کرد. اناجیل متی و لوقا، هر دو داستان تولد...