پنطیکاست (بخش اول)

پنطیکاست (بخش اول)

کلیسا امسال یکشنبه ۲۸ ماه می، پنطیکاست را که یکی از مهمترین اعیاد ما مسیحیان و سالروز آغاز کلیساست، جشن گرفت. پنطیکاست پنجاه روز پس از مرگ و زنده شدن عیسی مسیح و ده روز پس از صعود او به آسمان است. پنطیکاست که به معنای پنجاهم میباشد، در آیین یهود عید هفته ها نام دارد...
تأملی بر صعود خداوند (بخش دوم) 

تأملی بر صعود خداوند (بخش دوم) 

جشن صعود با رستاخیز مسیح آغاز شده و با بازگشت او به آسمان به اوج خود می‌رسد. صعود، هم پایان است و هم آغاز، و صعود انتقال یافتن به مرحله بعدی در طرح کامل پدر است که درک راز این طرح، ما را در شگفتی و هیبت قرار می‌دهد.  در مقاله قبل با هم تأملی داشتیم بر صعود...
تأملی بر صعود خداوند (بخش اول) 

تأملی بر صعود خداوند (بخش اول) 

در آستانهٔ عید پنطیکاست، همسفر باشید تا در باب صعود خداوند و نزول روح القدس بر انسان، با هم تعمق کنیم. هر سال کلیسای خداوند، چهل روز بعد از جشن قیام، واقعه‌ی صعود عیسی مسیح به آسمان را جشن می‌گیرد. اناجیل هم‌نظر و همچنین باب اول اعمال رسولان به این واقعه اشاره دارند....